Dotacja UE 3.3.3

Dotacja UEBezpośrednim celem wnioskowanego projektu jest promocja marki Spy Shop na rynkach zagranicznych dzięki udziałowi w wydarzeniach zaplanowanych w ramach programu promocji branży mody polskiej. Cel projektu jest spójny z celem poddziałania 3.3.3 POIR. Zaplanowane działania bezpośrednio przyczynią się do rozwoju działalności eksportowej Wnioskodawcy i wzmocnienia jego przewagi konkurencyjnej na rynku międzynarodowym. Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie zaplanowanych wskaźników rezultatu:

  • przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
  • przychodów ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu,
  • liczby kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji.

   Wzrost przychodów z działalności eksportowej przyczyni się do rozwoju firmy Wnioskodawcy - możliwe będzie wdrożenie nowych rozwiązań, spełniających zidentyfikowane oczekiwania. Pozwoli to uzyskać nowych kontrahentów - przede wszystkim zagranicznych.

   Wydatki ogółem: 134 600,00 PLN

   Wydatki kwalifikowalne: 134 600,00 PLN

  Dofinansowanie: 100 950,00 PLN